Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Nube de etiquetas | Árbore de proxectos | Listaxe de proxectos

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>

Deseño dun procesador en VHDL sobre FPGA - Neste proxecto realizarase unha implementación hardware dun ordenador simple operativo, composto por unha unidade de control con memoria local, unidade de desprazamento, unidade aritmético lóxica, secuenciador e xestor de interrupcións.

Data de rexistro 07-19-2013 16:59

DESOURB - Plataforma de Indicadores Territoriales del Proyecto DESOURB con capacidades SOLAP (On-Line Analytic Processing con componente espacial) para la explotación de los datos de indicadores almacenados en el data warehouse de la plataforma.

Data de rexistro 12-21-2014 19:50

dfdfd - Plugin para buscar contenidos de tt_contents y tt_news
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 12-12-2008 00:08

Dicionario de pronuncia da lingua galega - Este dicionario ten a finalidade de ofrecer un modelo de pronuncia da lingua galega, na súa variedade estándar, nun rexistro formal e cun ritmo normal de fala.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 06-25-2015 18:15

Distribución da execución das probas - A pesar do aumento da comunidade Erlang unha das carencias é a execución de probas, ningunha ferramenta permite a execución de forma distribuída nin escalable. O obxectivo é cubrir esta carencia facendo un reparto da carga da execución das probas.

Data de rexistro 09-30-2015 17:47

dodojones - Sistema planificador de destinos
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 10-30-2011 17:08

dynpres - Dynamic Presentations - Software de presentación dinámica para pantalla completa e diapositivas con transición automática. Cartelería digital para Linux o cualquier sistema operativo. Dynamic slides generation software, Digital signage for Linux or any other OS
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 03-03-2008 22:11

Ekiga: Adaptacións para a Rede CeMIT - Adaptacións da Xunta de Galicia á aplicación de videoconferencia ekiga para dar soporte ao protocolo H239 xunto con melloras no soporte dos Gatekeepers baixo o protocolo H323 o obxectivo de dotar de videoconferencia por software as aulas da Rede CeMIT.

Data de rexistro 02-26-2013 19:44

emprego-maven-skin - Este artefacto maven conten o skin que se usa na documentación xerada polos proxectos do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Data de rexistro 10-23-2013 14:05

emprego-parent - Proxecto que contén os pom pai dos que deben herdar os proxectos Maven2 e Maven3 do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Data de rexistro 10-23-2013 14:11

emprego-utils - Utilidades xenéricas que se empregan nos proxectos do servizo público de emprego de galicia

Data de rexistro 10-23-2013 14:16

Emulador de baterias - Emulador de baterías baseado nun convertedor de corrente continua, para o que se empregou hardware libre (microcontrolador BeagleBone Black) e se deseña un sistema de control en software libre empregando "Octave" e "Kicad".

Data de rexistro 09-30-2014 10:44

energlia - Aplicación web para a xestión de programas en diferentes contas de CPDs que conteñan un sistema de reparto de traballos baseado en NQS coa que se reparta a carga entre as diferentes colas.

Data de rexistro 09-30-2016 12:22

Entorno de Xestión EXPLICA - Explica e un programa de facturación centrado na trazabilidade e nos procesos produtivos das industrias cárnicas. Conta con módulos de facturación, clientes, proveedores, almacéns, lotes, etc.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 10-31-2009 23:30

entrans-mancomun - Entrans-mancomun é unha modificación respecto do software orixinal chamado Entrans (dispoñible en SourceForge). O Entrans-mancomun é unha ferramenta on-line que facilita a tradución de ficheiros PO ao noso idioma.

Data de rexistro 02-26-2008 09:34

ERP/TPV baseados en tecnoloxias web/java - ERP/TPV baseados en tecnoloxias web/java para: Xestión de Almacén. Xestión de Tendas. Terminais Ponto de Venda. Posibilidade de integración con ferramentas de Groupware. Base de Datos MySQL. Apache Tomcat.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 11-14-2008 18:02

Estudio CFD de agitadores con OpenFOAM - En este trabajo se lleva a cabo un estudio numérico del proceso de agitación en reactores químicos y la validación de diferentes solvers de la herramienta de software libre CFD OpenFOAM®.

Data de rexistro 09-28-2017 16:52

Estudio CFD de MEMS con OpenFOAM - Estudio dinámico de la interacción fluido - estructura en un MEMS conocido como micro-resonador mediante técnicas de simulación numérica CFD con el uso del software libre basado en volúmenes finitos OpenFoam.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 07-03-2013 11:44

Estudo da reproducibilidade do CMIP5 - Estudo realizado sobre os modelos pertencentes ao CMIP5 acerca da súa reproducibilidade científica, centrándose na dispoñibilidade do código do modelo e da calidade do mesmo.

Data de rexistro 09-29-2017 12:49

Eventos 2.0 - Xestión de eventos xeoreferenciados en base ao seu lugar de celebración.
Este proxecto aínda non foi categorizado na Árbore de proxectos


Data de rexistro 02-24-2011 12:58

343 proxectos no conxunto de resultados.Mostrando 20 por páxina. Proxectos ordenados alfabeticamente.
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>